Vind ons terug op
Vind ons terug op

Partners

ConstruCity is een unieke alliantie in België en een primeur voor de werkgelegenheid, de opleiding en de ondersteuning van bedrijven in de bouwsector.

Deze bestaat uit 5 actoren:

Constructiv

Constructiv is een dienstverlenende organisatie voor de bouwsector. Wij vallen onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124), waarin zowel de werkgeversorganisaties van de bouw (Confederatie Bouw, Bouwunie en FeMa) als de werknemersorganisaties (AC V BIE, AC -ABVV en AC LVB) vertegenwoordigd zijn.

Constructiv biedt heel wat diensten aan bouwbedrijven en hun werknemers, onder andere advies op maat, specifieke begeleiding, sectorale financiële ondersteuning, toekenning van aanvullende sociale voordelen, promotie van veiligheid en welzijn op het werk, competentiebeheer (opleiding) en beroepstoeleiding. Constructiv draagt ook bij aan de versterking van het positieve, gevarieerde, innovatieve en toekomstgerichte imago van de bouw.

BRC Bouw

Het BRC Bouw is het Brussels beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector. Het BRC Bouw werkt samen met actoren uit de Brusselse openbare en privésector om de werkgelegenheid in de bouwsector te bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De acties van het BRC Bouw zijn opgebouwd rond drie assen en zijn voornamelijk bedoeld voor werkzoekenden, deskundigen, leerlingen en leraars en lesgevers bouw. Het thema ecologisch bouwen komt aan bod in de verschillende acties. Via zijn missie ecologisch bouwen heeft het BRC Bouw immers tot doel om de transitie naar ecologisch bouwen te ondersteunen, zowel voor deskundigen als voor onderwijs-, opleidings- en toeleidingsinstellingen bouw in Brussel.

Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten:

het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Bruxelles Formation

Bruxelles Formation is de Franstalige openbare dienst voor beroepsopleiding van Brusselaars en is dus de Franstalige tegenhanger van VDAB Brussel. Bruxelles Formation is een paritair beheerde ION van type B.

Bruxelles Formation legt de nadruk op een voortdurend verbeterproces en op de tevredenheid van zijn gebruikers.

Een team van meer dan 500 medewerkers, die verdeeld zijn over een administratie en negen opleidingspolen ten dienste van werkzoekenden en werknemers die zich in een overgangsperiode bevinden of zich aan het omscholen zijn, en zich inzetten voor de ontwikkeling van het economisch weefsel van Brussel.

Partners: 50 operatoren die actief zijn op het vlak van socioprofessionele inschakeling, 16 instellingen voor tweedekansonderwijs, 4 opleidingsinstellingen voor gehandicapte personen en 6 Brusselse beroepsreferentiecentra. Bruxelles Formation werkt ook actief samen met 12 sectorale opleidingsfondsen.

Een gezamenlijke ambitie: samen met onze partners, de Middenstand en VDAB Brussel 20.000 werkzoekenden per jaar opleiden tegen 2020. 

Resultaten: 15.732 werkzoekenden opgeleid door Bruxelles Formation en zijn convenantpartners in 2016 (voorlopige cijfers). 4.256 van hen hebben een stage of een opleiding gevolgd in een bedrijf. In 2015 had 95,1% van onze stagiairs het gevoel goed opgeleid te zijn. 71,7% van de personen die in 2014 een kwalificatieopleiding afgerond hadden bij Bruxelles Formation, was in het jaar daarop aan het werk of had een nieuwe opleiding of studie aangevat.

Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

De Confederatie Bouw werd in 1946 opgericht als overkoepelende werkgeversorganisatie voor de bouw voor heel België. Ze verenigt meer dan 15.000 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen, actief op alle gebieden van de bouw. Voor haar Brusselse zetel heeft ze overigens het label “Ecodynamische onderneming” gekregen.

 De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van aannemers bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners. Ze is aanwezig op lokaalgewestelijk, nationaal en Europees niveau en vertegenwoordigt de sector bij talrijke organisaties en instanties zoals het VBO, de sectorale paritaire comités (arbeiders en bedienden), de niet-paritaire en paraprofessionele instellingen en de andere sectorgebonden federaties. Ze is ook aanwezig in talrijke overleg- en adviesinstanties die direct of indirect de belangen van de aannemers beïnvloeden.

Vdab

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is in Brussel bevoegd voor de organisatie van beroepsopleiding en doet, in opdracht van Actiris, aan bemiddeling van burgers die een Nederlandstalig beroepsperspectief hebben. Dit wil zeggen voor burgers die willen werken in Brussel of Vlaanderen.

Concreet betekent dit dat zowel Vlamingen als Brusselaars bij VDAB Brussel terecht kunnen voor een beroepsopleiding. Hiervoor werkt VDAB Brussel samen met verschillende opleidingspartners.

VDAB Brussel organiseert samen met zijn partners tal van opleidingen in verschillende sectoren:

  • Hout en Bouw
  • Industrie
  • Transport en logistiek
  • Diensten
  • Business support, Retail en ICT
  • Zorg en onderwijs

Tijdens onze opleidingen kan taalondersteuning Nederlands als rode draad lopen: zowel vóór, tijdens als na de opleiding.

Werkplekleren (Opleidingsstages, Individuele Beroepsopleiding, Beroepsinlevingsovereenkomst) maakt systematisch deel uit van het opleidingstraject.

SFPME / efp

In Brussel zijn duale middenstandsopleidingen beschikbaar die toegang geven tot bijna 200 beroepen. Deze opleidingen zijn bedoeld voor jongeren, volwassenen, werkzoekenden en mensen die zich willen omscholen, maar ook voor bedrijfsleiders en zelfstandigen die hun competenties willen versterken. Volgens het principe van alternering zijn deze opleidingen een combinatie van praktijk in een bedrijf en technische en theoretische lessen in een opleidingscentrum.

Voor de bouwsector worden 17 opleidingen aangeboden, van beroepen in de ruwbouw (metselaar, loodgieter, elektricien, dakdekker, ...) over houtbewerking (schrijnwerker, timmerman, ...) tot afwerking (tegelzetter, schilder, ...).

De duale middenstandsopleidingen zijn een goede springplank naar werk: 85% van alle personen die een duale opleiding gevolgd hebben, zijn binnen het jaar aan de slag als werknemer of zelfstandige.
Efp biedt overigens ook bijscholingen en opleidingen rond ondernemerschap aan.