Legal

E-MAIL

In verband met de verzending van e-mails (elektronische berichten) wil ConstruCity in herinnering brengen dat gebruikers een e-mail altijd op eigen risico gebruiken en dat ConstruCity elke verantwoordelijkheid afwijst voor enerzijds de schade die het gebruik van een e-mail kan veroorzaken en voor anderzijds het gebruik en de vertrouwelijkheid die aan een e-mail verbonden kunnen worden.

Alle e-mails van ConstruCity bevatten dus de volgende boodschap:

“Deze e-mail en de eventuele bijlagen mogen uitsluitend gebruikt worden door de perso(o)n(en) die vermeld worden als geadresseerde(n). Hij bevat vertrouwelijke informatie en/of informatie die beschermd is door de wet op de intellectuele eigendom of door andere wetten. Hij verbindt ConstruCity geenszins, tenzij contractueel in een geschrift overeengekomen tussen de geadresseerde(n) en ConstruCity. Als u deze e-mail per vergissing zou ontvangen, verzoeken wij u de afzender hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen door op deze e-mail te antwoorden en hem onmiddellijk te verwijderen. Het is verboden deze e-mail of een deel ervan rechtstreeks/onrechtstreeks te gebruiken, te onthullen, te verspreiden, af te drukken of te kopiëren als u niet tot de geadresseerden behoort. Bovendien moet u op elk ogenblik alle nodige maatregelen nemen tegen virussen en ziet ConstruCity af van elke verantwoordelijkheid in geval van verlies/schade verbonden aan de ontvangst/het gebruik van deze e-mail.”

BEZOEKEN AAN DE WEBSITE

Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing bij elk bezoek aan de website van ConstruCity. De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten, documenten, modellen en inlichtingen die beschikbaar gesteld worden op de website van ConstruCity.

Door de website van ConstruCity te bezoeken gaat de bezoeker uitdrukkelijk en onvoorwaarlijk akkoord met alle bepalingen uit deze disclaimer.

De bepalingen uit deze disclaimer kunnen op elk ogenblik aangepast worden door ConstruCity. De toepasbare voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de verbinding.

Gebruik

ConstruCity probeert in de mate van het mogelijke kwaliteitsvolle en geactualiseerde informatie te bieden door de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden.

Hiertoe behoudt ConstruCity zich het recht voor om de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten online op elk moment aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

ConstruCity wijst echter elke verantwoordelijkheid af in het geval de meegedeelde informatie onvolledig, fout of onnauwkeurig zou blijken. De beschikbare informatie vormt dus geen beroepsmatig of juridisch advies en de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

ConstruCity kan niet waarborgen dat zijn website volledig gevrijwaard is van onderbrekingen, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen.

De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot/het gebruik van de website op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. ConstruCity is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor het verlies van gegevens of gederfd inkomen, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op zijn website, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

ConstruCity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken die verband houden met de verspreiding van wachtwoorden/gebruikersnamen door de gebruiker van de website.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste inlichtingen op de website van ConstruCity kunnen vrij geraadpleegd worden zonder vastlegging van persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen moet de gebruiker echter persoonsgegevens verstrekken. In dat geval worden de gegevens verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hiertoe verbindt ConstruCity zich er onder meer toe dat het gebruik van de verwerkte gegevens beperkt blijft tot het nagestreefde doel.

ConstruCity neemt alle vereiste veiligheidsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens door derden te vermijden. Hiertoe gebruikt de website van ConstruCity cookies (bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker), die naar de site van ConstruCity verzonden worden telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt en die ervoor zorgen dat de toegang tot de website versneld en beveiligd wordt.

Intellectuele eigendom

De website van ConstruCity en de inhoud ervan zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten en bescherming van de intellectuele eigendom.

Tenzij anders bepaald behoren alle auteursrechten op deze website (aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, reproductie, vertaling van de website, de inhoud of een gedeelte ervan, onder eender welke vorm en met om het even welk middel) toe aan ConstruCity.

ConstruCity geeft toestemming om materiaal van de website te halen voor persoonlijk gebruik. De opslag en de reproductie van de website van ConstruCity voor commerciële doeleinden is strikt verboden. De mededeling in verband met de bestaande auteursrechten moet op elke kopie vermeld worden (‘Bron: website van ConstruCity’).

Links naar andere sites

De website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. ConstruCity is echter niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor de inhoud ervan, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

De bepalingen uit deze disclaimer ressorteren volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.